Bin Picking

Automatisk tömning av pall

För tömning av arbetstycken ur emballage

PICKLA tömmer behållarna/pallarna helt automatiskt. Arbetsstyckena lyfts bort med hjälp av elektromagneter. Antalet, form och styrkan av magneterna bestäms baserat på storleken och formen på arbetsstyckena. Den magnetiska kraften kan justeras beroende på lyftvikt. Sänkningsrörelsen för plockaren är omedelbart stoppad med en frilöpande funktion när magneten aktiveras.

Arbetsstyckena plockas upp individuellt eller i antal och flyttats till lossningsplats/stegmatare. En detalj-kontroll av ytan på magneten kan användas för att förhindra att felaktiga eller tomma resor görs, detta används t. ex. också om arbetsstycket är förlorat under lyftet på Z-axeln, då återgår PICKLA till nästa plocknings position utan en avlastning för att hämta igen.

PICKLA rör sig på ett rutnät över hela ytan av behållarens/pallens innehåll och säkerställer på så sätt att behållaren/pallen är tömd.När PICKLA nått det djupaste läge i behållaren/pallen så startar en extra avsökning för att säkerställa att behållaren/pallen är tömd. När hela golvytan i behållare/pallen har avsökts utan att hitta några ämnen återgår PICKLA till startposition och ger signalen ”behållaren/pallen tom”. En preliminär varning ”Container kommer snart att vara tom” kan även sändas när den djupaste plockposition har uppnåtts, alltså när den börjar söka på sista lagret.

Bilden visar magneten som lyfter detaljer ur pall.

Bilden visar tömning i trappstegsmatare från Schindler för sortering

Lossa

Plockaren lastar av de gripna arbetsstyckena till position avlastning, som normalt är någon typ av stegvis sortering eller trappstegsmatare.

Fallhöjd för arbetsstyckena är omkring 350 mm men detta är mycket beroende på arbetsstyckets utformning och kan variera. Vid lossning släpps den elektromagnetiska polariteten.

Är ämnena känsliga för magnetism installeras en station för avmagnetisering.

Plockaren styrs av givare som indikerar dags att hämta eller från en enhet som kallar på detaljer, alternativt när fyllnadsvolymen är låg. Om det finns ett arbetsstycke som fastnat eller blockerar på något vis kan plockaren omvänt tömma för att frigöra blockeringen.

Byta container

Laddningen av full behållare/pall i Schindler PICKLA liksom avlägsnandet av den tomma behållaren sker på marknivå med användning av en gaffeltruck eller en manuell pallyftare.

När den fulla behållaren är på plats och är i korrekt läge indikeras den av en signallampa. Den ansvarige stänger säkerhetsdörren och startar PICKLA igen genom att trycka på en startknapp på kontrollpanelen.

När en ny full behållare måste tillhandahållas, anges detta i god tid på ljusfyren (en signal kan också skickas direkt till logistikavdelningen, ”behållare behöver bytas”). Efter att säkerhetdörren öppnas manuellt kan behållaren tas bort.

I varianten med en motordriven säkerhetsdörr öppnas dörren automatiskt när ”Container tom”-signal sänds, endast stängning av dörren sker på begäran (fjärrkontroll är möjlig).

En viss påverkan av cykeltiden kan uppstå när behållaren/pallen töms med en sista avsökning. För att förhindra driftstopp i senare bearbetningsmaskiner måste en motsvarande buffert planeras mellan PICKLA ® och maskiner för bearbetning, eller så kan man använda en dubbel PICKLA ® lösning.

Bilden visar DUBBEL PICKLA®

Snabbanslutning